Faktirasyon ak Reklamasyon

Founisè yo dwe soumèt reklamasyon an akò ak lwa eta ak federal ki aplikab yo. Sòf si sa di nan Akò Founisè a.

Revize detay yo pou chak liy biznis ki anba a lè w chwazi lyen ki aplikab ki anba a.