Aplikasyon mobil CCP Cares MyChart

Aplikasyon mobil CCP Cares MyChart

Manm Plan Swen Kominotè yo gen fasil ak aksè fasil a enfòmasyon sou sante yo, ak benefis ak sèvis plan yo ak pòtal oto-sèvis sekirite nou an, aplikasyon mobil CCP Cares MyChart, nenpòt kote yo ale nenpòt ki lè.

Yon fwa yon manm, paran oswa gadyen konekte ak non itilizatè ak modpas konfidansyèl yo, yo kapab:

Gade oumenm oswa pitit ou:

 • Kat idantite manm
 • Kouvèti ak benefis
 • Otorizasyon ak estati referans
 • Fakti oswa reklamasyon ak Eksplikasyon Avantaj (EOB)
 • Mesaj ak rapèl
 • Rezime randevou anvan yo, ki gen ladan pwoblèm yo te adrese pandan chak vizit, siy vital, ak tès oswa referans yo te bay lòd
 • Medikaman, ki gen ladan enfòmasyon sou dòz ak enstriksyon yo, epi mande yon renouvèlman medikaman
 • Nouvo rezilta laboratwa

Konplete bagay tankou:

 • Chanje Founisè Swen Prensipal (PCP) ou oswa pitit ou a
 • Chanje adrès ou oswa pitit ou a, nimewo telefòn, adrès imel, ak lòt detay pèsonèl
 • Konplete kesyonè ak sondaj, tankou Evalyasyon Risk Sante nou an (HRA)
 • Poze kesyon sou benefis, sèvis, ak kouvèti asirans, bòdwo oswa reklamasyon, referans, depans pou sèvis yo, ak kesyon medikal
 • Reyajiste modpas ou
 • Mete foto pwofil pèsonèl ou, koulè tèm, ak alèt

Rechèch pou:

 • Doktè ak founisè nan Anyè Founisè nou an
 • Konbyen sèvis yo ka koute
 • Enfòmasyon sou sante nan bibliyotèk sante nou an

CCP Cares MyChart pou iOS ak Android se vèsyon MyChart ou ka itilize pou jere enfòmasyon sou sante w oswa pitit ou sou wout la. Aplikasyon mobil yo genyen anpil nan menm karakteristik ak sit entènèt MyChart la, ki pèmèt ou fè tout sa ki annapre yo, ak plis ankò!

Pou enstale aplikasyon MyChart, ale nan App Store oswa Google Play
epi chèche "CCP Cares".