Swen Pasyan

Community Care Plan gen pwogram espesyal ki disponib tankou konpòtman an sante, jesyon maladi, ak plis ankò. Tanpri gade anba a pou plis enfòmasyon sou chak pwogram.

 • Pwogram Konpòtman an sante
  • Pou plis oswa plis enfòmasyon oswa pou jwenn fòm referans, tanpri rele nou nan 1-866-899-4828.
   • Sispann fimen
   • Pèdi pwa (Enskri ki gen yon IMC ≥ 40)
   • Pwogram pou rekiperasyon abi sibstans
 • Pwogram Jesyon Maladi
  • Pou plis enfòmasyon oswa pou jwenn fòm referans, tanpri rele nou nan 1-866-899-4828.
   • Opresyon
   • Sante konpòtman
   • Kansè
   • Ensifizans kadyak konjestif (CHF)
   • Dyabèt
   • Tansyon wo (Tansyon wo)
   • VIH/SIDA
   • Sickle Cell
   • Itilizasyon sibstans