CVS Klinik Minit

Sèvis yo founi:

 • Minor Illnesses
  • Sentòm alèji
  • Bwonchit ak tous
  • Zòrèy ak enfeksyon
  • Sentòm grip tankou
  • Gout
  • Endijesyon ak brûlures
  • Mononukleoz (mono)
  • Bouch ak kondisyon oral
  • Bouch ak doulè oral
  • Nausea, vomisman ak dyare
  • Woz je ak styes
  • Enfeksyon sinis ak konjesyon
  • Gòj fè mal ak strep
  • STD tretman patnè
  • Enfeksyon respiratwa siperyè
  • Aparèy urin ak enfeksyon nan blad pipi
  • Zika
 • Minor Injuries
  • Listè
  • Mòde ensèk ak pike
  • Tik mòde
  • Minè boule
  • Ti koupe, ti anpoul ak blesi
  • Retire Splinter
  • Antors, tansyon ak doulè nan jwenti
  • Suture ak diskontinu
 • Pwojeksyon
  • Depistaj sante debaz
  • tès kolestewòl
  • Tès tès depistaj Epatit C (New York ak Hawaii sèlman)
  • Pwojeksyon sante konplè
  • Dyabèt tès depistaj (glikoz)
 • Siveyans
  • A1c chèk
  • Siveyans dyabèt
  • Tansyon wo siveyans
  • Segondè kolestewòl siveyans
 • Kondisyon po
  • Akne
  • Pye atlèt
  • Varyòl poul
  • Fwad, chank ak maleng bouch
  • Dèrmatit, gratèl ak iritasyon po
  • Pèt cheve
  • Chalè gratèl
  • Impetigo
  • Lice
  • Ivy pwazon ak pye bwadchenn pwazon
  • Minè psoriasis
  • Ringworm
  • Rosacea
  • Scabies
  • dèrmatoz seboreik
  • Shingles
  • Sunburn
  • Grate naje
  • Evalyasyon veri
 • Vaksinasyon
  • DTaP (difteri, tetanòs, koklich)
  • Grip
   • Sezonèl
   • Dòz segondè
  • Epatit A (granmoun ak timoun)
  • Epatit B (granmoun ak timoun)
  • HPV (papillomavirus imen)
  • IPV (polyo)
  • Menenit
  • MMR (lawoujòl, malmouton, ribeyòl)
  • Pneumoni
   • Prevnar 13 & reg;
   • Pneumovax & reg; 23
  • Td (tetanòs, difteri)
  • Tdap (tetanòs, difteri, koklich)
  • Typhoid
 • Piki
  • Kontwòl nesans
  • Vitamin B12
  • Byennèt ak fizik
 • Fizik
  • Egzamen medikal jeneral (eksepte fizik chak ane)
  • Kan fizik
  • DOT fizik
  • Espò fizik
 • Wellness
  • Swen kontraseptif
  • Zòrèy retire sir
  • Recharges plim piki epinefrin
  • Coursil alonjman konsiltasyon
  • Malaria
  • Prevansyon maladi mouvman
  • Renouvèlman medikaman yon sèl fwa
  • Tès gwosès
  • Kòmanse sispann & reg; pwogram pou sispann fimen
  • Tès TB
  • Prevansyon ak swen dyare vwayajè
  • Pwogram pèdi pwa
 • Sante vwayaj
  • Konsiltasyon Pre-Vwayaj
  • Medikaman pou prevansyon malarya
  • Maladi mouvman
  • Prevansyon ak Swen Dyare Vwayajè
  • Vaksen kont tifoyid
  • Zika
 • Sèvis fanm yo
  • Swen kontwòl nesans
  • Piki kontwòl nesans
  • Vaksen kont HPV (imen papillomavirus)
  • Evalyasyon gwosès
  • Aparèy urin ak enfeksyon nan blad pipi
  • Enfeksyon ledven