Sou us

Community Care Plan (CCP), plan sante ak yon kè, se yon antite ki posede pa Broward Health (North Broward Hospital District) ak Memorial Healthcare System (South Broward Hospital District). Fully akredite pa Asosyasyon an Akreditasyon pou Ambulatory Health Care kòm yon Plan Sante, CCP sèvi enrolles ki enskri nan Medicaid, Children & rsquo; s Medical Services Network ak plan asirans sante pwòp tèt ou asirans.

Nou fè efò chak jou pou enpak pozitivman sou sante ak byennèt moun nou sèvi yo, lè yo bay yo aksè lokal nan yon estanda ki wo nan swen sante ak resous kominotè. Plan sante nou yo kouvri tout kalite sèvis sante ak sèvis medikal epi yo ofri yon chwa ekselan nan doktè yo ak lòt benefis ki ede enskri yo jwenn epi rete an sante.

96%*

Nan doktè ta rekòmande Community Care Plan

95%**

Nan enskri santi tankou yo trete avèk respè Community Care Plan

92%**

Nan enskri te di doktè yo pataje enfòmasyon efektivman avèk yo

* 2017 Anyèl CCP Satisfaksyon Sipèvizyon Providers ki fèt pa Professional Research Consultants, Inc.

**2017 Sondaj sou Anwolman Anyèl ki fèt pa Morpace Market Research and Consulting

Misyon ak vizyon

Mission

Kondwi pa responsablite kominote nou an pozitivman enpak sou sante a ak byennèt nan moun nou sèvi yo

Vizyon

Se pou veyikil la pou sante popilasyon pou Broward County

Sis prensip debaz ekselans

core-img.jpg

Kalite

"Amelyore ekselans nan klinik pou depase estanda endistri ak atant kliyan yo"

Premye konsantrasyon CCP se pou bay nivo siperyè swen kalite pou anwole nou, pa:

  • fèmen twou vid ki genyen yo
  • sèvi kòm yon patnè ou fè konfyans ak founisè yo ak baton yo
  • bay edikasyon ak resous swen sante pou satisfè bezwen enrolles nou yo

Patnè nou yo nan Swen, vandè yo delege pou vizyon, dantè, sante konpòtman, laboratwa ak famasi benefis manadjè, ale nan CCP Partners nan Swen Forums, sèvi nan HEDIS Committee nou an, epi patisipe nan reyinyon Komite amelyorasyon kalite nou an.

Peman CCP peye pou Pwogram Pèfòmans bay doktè ak zouti pou sipòte livrezon swen bon kalite pou pasyan yo ak rekonpans pèfòmans yo si kritè espesifik yo satisfè. Done Customized nou yo ak rapò yo, espesifik nan yon pratik doktè, ede nan fèmen twou vid ki genyen yo sou mezi kle klinik bon jan kalite.

core-img1.jpg

Sèvis Kliyan

“Bay yon eksperyans ekselan ak sèvis siperyè pou kliyan nou yo.”

Community Care Plan a fè efò pou prevwa bezwen kliyan li yo, epi li toujou ale pi lwen pase atant yo. Ekip pwofesyonèl nou an ofri sèvis pèsonalize, sèvis gardyen, demontre respè, konpreyansyon, senpati, ak reyaksyon, pou chak kliyan resevwa swen pi bon kalite, nan bon moman ak nan plas la dwat.

core-img2.jpg

Kominote

“Devlope patenarya kominote prensipal yo pou satisfè bezwen sante ak sosyal ki anwole yo.”

Pwogram Outreach Kominotè nan Community Care Plan kreye patenarya avèk òganizasyon kle ki pataje misyon nou pou amelyore sante ak byennèt kominote a. Soti nan sipòte evènman espesyal nan hosting brèf enfòmasyon, nou patnè ak gwoup kominote anpil nan adrès bezwen sosyal ak sante ki gen rapò ak enskri nou an.

core-img3.jpg

Moun

“Kreye yon kilti valè ki kondwi ki atire, konsève ak ankouraje moun ki pi bon ak pi klere, ki moun ki angaje nan misyon CCP & rsquo; ak vizyon.”

CCP & rsquo; s Divizyon Resous Imèn a kondwi pa angajman nou yo bay nivo ki pi wo nan swen bon jan kalite pou enskri nou yo. Objektif nou se anplwaye moun ki pataje sans nou an nan objektif, valè ak devouman nan amelyorasyon nan enskri nou yo, founisè yo ak kominote a.

core-img4.jpg

Finans

“Reyalize rezilta finansye atravè dispozisyon sèvis swen medikal kalite, relasyon founisè, patenarya kominote, nouvo teknoloji ak envestisman nan òganizasyon an.”

  • CCP depanse 92 santim chak dola sou sèvis swen sante dirèk nan manm Medicaid yo
  • CCP gen depans administratif pi ba yo nan Rejyon 10 (Broward Country), konpare ak lòt plan medikal Medicaid nan tout eta a
  • CCP te gen nivo ki pi ba nan Evènman Potansyèlman Prevantab nan Broward Country, jan Florid te rapòte
core-img5.jpg

Kwasans

“Ankouraje kwasans pou amelyore ak soutni ekselans nan livrezon sèvis la epi sipòte amelyorasyon enfrastrikti yo.”

CCP pran angajman pou aplike nouvo inisyativ ak pwogram vize pou avanse misyon nou pou amelyore sante ak byennèt moun nou sèvi yo. Ofri nou yo ap kontinye elaji epi enkli nouvo teknoloji ki edike ak fasilite amelyore swen sante, anwole ak konsèy konsiltatif founisè, pi fò koperasyon avèk patnè kominote yo, ak bon jan ankourajman pou founisè nou yo.